תקנון

       מסמך זה כתוב בלשון זכר ומשמעו זכר ונקבה כאחד למען הנוחות הקריאה בלבד.מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. תנאים המפורטים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש”) חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי המערכת (להלן: “אתר Ahisraeli” או “האתר”). כל המבצע פעולה באתר (להלן: “משתמש”) מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

  1.  כללי.

1.1.  האתר מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים.

1.2. האתר פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים/חנויות מוצרים ופלטפורמות תשלום.

1.3. האתר פועל כמתווך בין בעלי עסק ישראלים (להלן: “מוכרים שותפים”) לבין משתמשים.

1.4. משתמשים אשר רוכשים  ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך האתר, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.

1.5.  משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של האתר.

1.6.  משתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.

1.7. לבעלי האתר יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין  של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה  שהיא.

1.8.  משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.

1.9.  בעלי האתר רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע”י המשתמש באתר לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים. בעלי האתר רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר.

  1.       שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

2.1.    צוות האתר שומר את הזכות לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון.

2.2.    שינויים אשר יתבצעו על ידי צוות האתר יחלו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים.

  1.       כללי התנהגות של משתמשים.

3.1.    צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.

3.2.    אין המשתמש יעשה שימוש באתר בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק, או יעביר דרך האתר מסר האסור עפ”י דין

3.3.    בעלי האתר, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר.

3.4.    משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.

3.5.  משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.

3.6 .    אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מהאתר.

3.7.    אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.

3.8.    אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.

3.9.    משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא”ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שהאתר מציע.

3.10. האתר אינו שומר פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת “Ahisraeli”, אינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.

  1.       קניין רוחני וסימני מסחר.

4.1. כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של  “Ahisraeli”  ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.

4.2.  כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מבעלי האתר, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי כל דין.

4.3.  אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם “Ahisraeli” על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של  “Ahisraeli”

4.4.  משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.

4.5. אין חברת “Ahisraeli” ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע”י משתמש רשום באתר “Ahisraeli”

4.6.  אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על חברת “Ahisraeli” כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר “Ahisraeli” באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.

4.7. “Ahisraeli” וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה “Ahisraeli”, בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של חברת “Ahisraeli”, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

  1.       היעדר אחריות.

5.1.  משתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. חברת “Ahisraeli” ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תיהנה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של האתר היא על אחריות המשתמש בלבד.

5.2.  אין חברת “Ahisraeli” ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך האתר.

5.3.  אין חברת “Ahisraeli” ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר.

5.4. משתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת “Ahisraeli” ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

5.5.  משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את “Ahisraeli” מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.

5.6.  חברת “Ahisraeli” אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שהאתר מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים,  של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.

5.7. חברת  “Ahisraeli” אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי חברת “Ahisraeli” ומפעיליה.

5.8.  חברת “Ahisraeli” אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע”מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר, על ידי הרשויות המוסמכות עפ”י דין

5.9. “Ahisraeli” אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע”י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.

  1.  מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.

6.1.  מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו האתר נותן את השרות.

6.3. לצורך ביטול עסקה יש לפנות לשירות הלקוחות של האתר דרך דף “צור קשר” עם בקשה לביטול עסקה. אנו עובדים בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן

6.5. מוצרים ו/או פריטים המשווקים על ידי מוכרים שותפים כפופים לחוקי ישראל עם כל המשתמע מכך.

6.6. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לחברת “Ahisraeli”, אשר מפעילה את האתר, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, חברת”Ahisraeli” תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:” Case”) כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת “Ahisraeli” אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. חברת “Ahisraeli” תפעלנה לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.

6.7. לצורך דיווח על הגעת מוצר פגום יש לפנות לשירות הלקוחות של האתר דרך דף “צור קשר” . אנו עובדים בהתאם ובכפוף לחוק ההגנה למוצרים פגומים תש”ם – 1980

6.8. משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.